Robert Semans: Still Life

"Pound Cake"
"Pound Cake"

12" x 16", Oil on Board 11127

"Hollyhocks" (pastel)
"Hollyhocks" (pastel)

22" x 16", Pastel on Board 11118

"Nasturtiums"
"Nasturtiums"

12" x 16", Oil on Panel 11120

"Hollyhocks"
"Hollyhocks"

16" x 12", Oil on Board 11128

"When Fall Comes"
"When Fall Comes"

12" x 16", Oil on Board 11125